MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı; toplam 22 krediden az olmamak ve 122 AKTS'yi tamamlamak Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı, toplam 22 krediden az olmamak ve 122 AKTS'yi tamamlamak koşuluyla, en az yedi farklı seçmeli ders, bir seminer dersi, enstitü zorunlu Araştırma ve Etik dersi ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.