ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: 1411002020
Ders İsmi: Small and Medium Enterprises Management
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Department Elective
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Elif TARAKÇI
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Aileye ait KOBİ'lerin özelliklerini, davranışlarını ve motivasyonlarını eleştirel bir şekilde değerlendirme ve mevcut ve önerilen uluslararası iş gelecekleriyle ilgili bilinçli sonuçlara varma,
Küçük ve orta ölçekli işletmeleri etkilediği için iş ortamının doğasını, iş fırsatlarını ve tehditlerini değerlendirme,
Yaratıcılığın ve yeniliğin aileye ait KOBİ'lerle ve iş fırsatlarının geliştirilmesiyle ilişkisini değerlendirme,
KOBİ'lerin başarısında yönetimin ve liderliğin katkısının önemini değerlendirme
Dersin İçeriği: KOBİ'lerin önemi tartışılmaz: küresel pazarlardaki işletmelerin çoğunluğunu oluşturuyorlar, ulusal düzeyde ekonomik büyümeye ve refaha katkıda bulunuyorlar ve istihdam ve inovasyonun temel itici güçleridirler. Bu ders, bu yapıların küresel ve ulusal ekonomilere bu önemli katkılarının yönetimini ele alacaktır. Ders, küçük ve orta ölçekli işletmelerin stratejik yönetiminin temel özelliklerine ve temel süreçlerine odaklanmaktadır. Ders aynı zamanda, KOBİ'lerin ve aile tarafından işletilen ve aile tarafından işletilen küçük ve orta ölçekli firmaların temel özelliklerinin anlaşılmasına ve bunların zaman içinde sürdürülebilir rekabet avantajlarını etkileyen faktörlere ve kararlara odaklanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Bir KOBİ'nin temel özelliklerini (nitel ve nicel) tanımlayabilme.
2) Bir KOBİ'de aile sahipliğinin stratejik karar verme üzerindeki etkisini tanımlayabilme.
3) Sektör yapısını ve firmanın kaynak ve yeterliliklerini dikkate alarak bir KOBİ için stratejik konumlandırma seçeneklerini belirleyin
4) Bir KOBİ için olası büyüme seçeneklerini belirleyebilme.
5) Bir KOBİ için olası büyüme seçeneklerinin fizibilitesini niteliksel olarak değerlendirebilme
6) Bir KOBİ için seçilen büyüme seçeneğinin ekonomik fizibilitesini değerlendirebilme.
7) Makroekonomik ve kurumsal ekonomik bağlamın yanı sıra sanayi bölgelerinin rolünün KOBİ'lerin rekabetperformansı üzerindeki etkisini tanımlayın
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Küçük İşletmenizi Başlatmak Ders Notları
2) Aile İşletmeleri Ders Notları
3) Küçük İşletmelerin Mülkiyet Biçimleri Ders Notları
4) Küçük İşletme Oluşturma, Satın Alma veya Franchise Etme Ders Notları
5) Küçük Bir İşletmeyi Planlama, Organize Etme ve Yönetme Ders Notları
6) İşletmeniz İçin Doğru Finansmanı Nasıl Elde Edersiniz? Ders Notları
7) Küçük işletmelerin pazarlama stratejilerini geliştirmek Ders Notları
8) Ara Sınav
9) Küçük Şirketlerde İnsan Kaynakları ve Çeşitlilik Nasıl Elde Edilir ve Yönetilir Ders Notları
10) Çalışanlarınız ve Temsilcileri ile İlişkilerinizi Nasıl Sürdürürsünüz? Ders Notları
11) İşletme Tesislerinin Alınması ve Yerleştirilmesi Ders Notları
12) Satın Alma, Envanter ve Kalite Kontrol Ders Notları
13) Temel Finansal Planlama Ders Notları
14) Final sınavından önce genel tekrar Ders Notları
15) proje sunumları Ders Notları
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Small Business Management: An Entrepreneur's Guidebook, 8th Edition, By Mary Jane Byrdand Leon Megginson ISBN10: 1259538982, ISBN13: 9781259538988 Copyright: 2018.
O. ANNUSHKINA, L. CARCANO, U. LASSINI, et al., Strategic Management and Small andMedium Enterprises, McGraw, 2012.
Diğer Kaynaklar: Small Business Management: An Entrepreneur's Guidebook, 8th Edition, By Mary Jane Byrdand Leon Megginson ISBN10: 1259538982, ISBN13: 9781259538988 Copyright: 2018.
O. ANNUSHKINA, L. CARCANO, U. LASSINI, et al., Strategic Management and Small andMedium Enterprises, McGraw, 2012.
Essentials of entrepreneurship and small business management / Norman M.. Scarborough, jeffrey R. Cornwall

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

Program Kazanımları
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 74