ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: 1400111001
Ders İsmi: Calculus I
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
4 0 4 6
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. Esengül SALTÜRK
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Mutlu YILMAZ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerin tek değişkenli fonksiyonlarda limit, türev, integral gibi konuları kavraması ve hesaplayabilir hale gelmesidir.
Dersin İçeriği: Fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Türevler. Türevleme kuralları. Türevlerin uygulamaları; uç değerler, fonksiyonların grafiklerini kabaca çizme. Belirli integraller, kalkülüsün temel teoremi. İntegralleme metodları, düzlemdeki bölgelerin alanları.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Tek değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramlarını bilir ve ilgili hesaplamaları yapar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Türev kavramını ve bazı uygulamalarını bilir ve ilgili hesaplamaları yapar.
2) Belirli, belirsiz ve has olmayan integral kavramlarını ve bazı uygulamalarını bilir ve ilgili hesaplamaları yapar.
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Problemleri bağımsız şekilde analiz edip, yöntemi bulup ve çözebilir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Fonksiyonlar ve grafikleri. Trigonometrik Fonksiyonlar. Ders Kitabı Bölüm 1
2) Bir Fonksiyonun Limiti ve Limit Kuralları. Limitin Tanımı. Sonsuzda Limitler. Ders Kitabı Bölüm 2
3) Süreklilik. Asimptotlar. Teğet Doğrular. Bir Fonksiyonun Türevi. Ders Kitabı Bölüm 2, Bölüm 3
4) Türev alma Kuralları. Trigonometrik Fonksiyonların Türevi. Zincir Kuralı. Kapalı Türev Alma. Ders Kitabı Bölüm 3
5) Linearizasyon ve Diferansiyeller. Ders Kitabı Bölüm 3
6) Ters Fonksiyonlar ve Türevleri. Logaritma. Üstel Fonksiyon. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar. Hiperbolik Fonksiyonlar. L'Hospital Rule. Ders Kitabı Bölüm 7
7) Kapalı Aralıkta Bir Fonksiyonun Uç Değerleri. Rolle Teoremi. Ortalama DeğerTeoremi. Ders Kitabı Bölüm 4
8) Ara Sınav Ders kitabı ve ders notları
9) Monoton Fonksiyonlar. Konkavlık ve Eğri Çizimi. Ters Türevler. Ders Kitabı Bölüm 4
10) Sonlu Toplamlarla Alan Tahmini. Toplam Notasyonu ve Sonlu Toplamların Limiti. Rieman Toplamları. Belirli İntegral. Negatif Olmayan Fonksiyonun Grafiği Altındaki Alan. Ders Kitabı Bölüm 5
11) Kalkülüsün Temel Teoremi. Belirsiz İntegraller. Yerine Koyma Metodu. Değişken Dönüşümü. Eğriler Arasındaki Alan. Ders Kitabı Bölüm 5
12) Temel İntegrasyon Teknikleri. Kısmi İntegrasyon. Trigonometrik İntegraller. Trigonometrik Dönüşümler. Ders Kitabı Bölüm 8
13) Temel İntegrasyon Teknikleri. Kısmi İntegrasyon. Trigonometrik İntegraller. Trigonometrik Dönüşümler. Ders Kitabı Bölüm 8
14) Rasyonel Fonksiyonların İntegrasyonu. İntegral Tablosu. Ders Kitabı Bölüm 6
15) Genel tekrar. Kesit Kullanarak Hacim Hesabı. Silindirik Kabuk Yöntemi ile Hacm Hesabı. Yay Uzunluğu. Dönel Yüzeylerin Alanları. Ders Kitabı Bölüm 6
16) Final Ders kitabı ve ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: *Thomas' Calculus (14th Edition) Joel R. Hass (Author), Christopher E. Heil (Author), Maurice D. Weir
*Kalkülüs : Eksiksiz Bir Ders Cilt 1 Joel R. Hass George B. Thomas, Mustafa Bayram, Maurice D. Weir
Diğer Kaynaklar: *Thomas Kalkulus Metrik Baski Cilt: 2 Joel R. Hass George B. Thomas, Mustafa Bayram, Maurice D. Weir
*Calculus: A Complete Course, Seventh Edition (7th Edition) Robert Adams (Author), Christopher Essex

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi. 5
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi. 4
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri 3

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Ödev
Problem Çözme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 5 % 10
Ara Sınavlar 2 % 30
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 4 56
Uygulama 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ödevler 10 1 10
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 169