DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (YL) (TEZLİ)
Kazanılan Yeterlilik Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
YÜKSEK LİSANS DERECESİ 2 120 ÖRGÜN TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey
QF-EHEA:2. Düzey
TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: 3010002006
Ders İsmi: Nörojenik İletişim Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Laboratuvar Kredi AKTS
3 0 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar:
Dersin Türü: Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Merve SAVAŞ
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Her öğrenci için bu dersin amacı;
Tüm afazi türlerine müdahale edebilmek.
Dersin İçeriği: Değerlendirme ve karar verme süreci, değerlendirme araçları, test türleri, değerlendirme amaçları, dilin içeriğini, biçimini ve kullanımını anlamayı değerlendirme, dilin içeriğini, biçimini ve kullanımını üretmeyi değerlendirme, Türkçe Afazi dil değerlendirme testleri kullanımı, puanlanması ve yorumlanması, Nörojenik edinilmiş dil bozukluklarında terapi yaklaşımları, uyaran yaklaşımı, tematik dil uyarımı ve semantik özellikler analizi, Helm Elicited Language Program for Syntax Stimulation (HELPSS) ve Response Elaboration Training (RET), Visual Action Therapy (VAT) & PACE, global Afazi için terapi yaklaşımları.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Afaziyi tanımlar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Edinilmiş dil bozukluklarında değerlendirme sürecini; yöntem ve araçlarını açıklar.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Edinilmiş dil bozukluklarını değerlendirme amaçlarını ve hedeflerini listeler.
2) Afazi Dil Değerlendirme Testi'ni (ADD) uygular ve sonuçlarını yorumlar.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Dilin içerik, biçim ve kullanımını değerlendirecek sorular hazırlar.
2) Vakanın dil özelliklerine göre uygulanacak terapi yaklaşımını seçer.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Terapi yaklaşımlarına uygun terapi programı hazırlar.
2) Terapi programına uygun terapi programı ve materyali hazırlar.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Değerlendirme ve karar verme süreci, değerlendirme araçları, test türleri Ders notları
2) Değerlendirme amaçları, dilin içeriğini, biçimini ve kullanımını anlamayı değerlendirme Ders notları
3) Dilin içeriğini, biçimini ve kullanımını üretmeyi değerlendirme Ders notları
4) Türkçe Afazi dil değerlendirme testleri kullanımı, puanlanması ve yorumlanması Ders Notları
5) Türkçe Afazi dil değerlendirme testleri kullanımı, puanlanması ve yorumlanması Ders Notları
6) Nörojenik edinilmiş dil bozukluklarında terapi yaklaşımları Ders notları
7) Nörojenik edinilmiş dil bozukluklarında terapi yaklaşımları Ders notları
8) Ara Sınav Yok
9) Uyaran yaklaşımı; Bilgisayar tabanlı yaklaşım Yok
10) Topluluk Desteği ve Entegrasyon yaklaşımı Ders notları
11) Tematik dil uyarımı ve semantik özellikler analizi Ders Notları
12) Tematik dil uyarımı ve semantik özellikler analizi Ders Notları
13) HELPSS, RET yok
14) Visual Action Therapy (VAT) & Promoting Aphasics' Communication Effectiveness (PACE) Yok
15) Global Afazi için terapi yaklaşımları Yok
16) Final Sınavı Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Yok
Diğer Kaynaklar: Yok

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

5

4

6

7

8

Program Kazanımları
1) Dil, konuşma, ses ve yutma bozuklukluklarını değerlendirebilmek için gerekli ekipmanları tanımlar, tanır ve kullanır. Dil ve konuşma bozuklukları için gerekli uygulamaları yapar.
2) Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak gerekli değerlendirmeleri, tanımlamaları ve planlamayı yapar.
3) Bireysel farklılıkları, inançları, örf ve adetleri göz önünde bulundurur ve saygı duyar.
4) Dil ve konuşma terapisi alanında öğrendiği bilgi ve becerileri etik prensipler çerçevesinde uygular, gerekli durumlarda uygulamayı değiştirir ve süreci sonlandırır.
5) Toplumun dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili değişen ve çeşitlenen sağlık ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkı sağlar ve toplum sağlığının korunmasına yönelik girişimlerde bulunur.
6) Dil ve konuşma terapisi alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir, analiz eder ve sorunlar karşısında bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
7) Mesleki ve akademik çalışmaları sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışır ve sorumluluk üstlenir.
8) Teknolojik gelişmeleri takip ederek dil ve konuşma terapisi alanında yapılacak olan araştırma ve proje uygulamalarına katılım sağlar.
9) Bireylerin günlük yaşamdaki farklılıklarını, ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitelerini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler ve düzenlemelerde görev alır.
10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, dil ve konuşma terapisi alanındaki bilgisini ve kendi uygulamalarını birleştirir, bütünleştirir ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Dil, konuşma, ses ve yutma bozuklukluklarını değerlendirebilmek için gerekli ekipmanları tanımlar, tanır ve kullanır. Dil ve konuşma bozuklukları için gerekli uygulamaları yapar.
2) Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak gerekli değerlendirmeleri, tanımlamaları ve planlamayı yapar.
3) Bireysel farklılıkları, inançları, örf ve adetleri göz önünde bulundurur ve saygı duyar.
4) Dil ve konuşma terapisi alanında öğrendiği bilgi ve becerileri etik prensipler çerçevesinde uygular, gerekli durumlarda uygulamayı değiştirir ve süreci sonlandırır.
5) Toplumun dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili değişen ve çeşitlenen sağlık ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkı sağlar ve toplum sağlığının korunmasına yönelik girişimlerde bulunur.
6) Dil ve konuşma terapisi alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir, analiz eder ve sorunlar karşısında bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
7) Mesleki ve akademik çalışmaları sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışır ve sorumluluk üstlenir.
8) Teknolojik gelişmeleri takip ederek dil ve konuşma terapisi alanında yapılacak olan araştırma ve proje uygulamalarına katılım sağlar.
9) Bireylerin günlük yaşamdaki farklılıklarını, ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitelerini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler ve düzenlemelerde görev alır.
10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, dil ve konuşma terapisi alanındaki bilgisini ve kendi uygulamalarını birleştirir, bütünleştirir ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Okuma
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 28
Ara Sınavlar 1 20
Final 1 20
Toplam İş Yükü 110