ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: 5010003058
Ders İsmi: Cultural Theory
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Erkan KOLAT
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Gökben GÜÇLÜ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu derste öğrenciler kültürün ne anlama geldiğini ve kültürü oluşturan kavramları detaylı şekilde öğrenirler.
Dersin İçeriği: Kültür, kültürü oluşturan kavramlar, kültür kuramları

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Dersi tamamlayan öğrenciler kültür nedir, kültürü oluşturan öğeler ve kültür kuramları hakkında bilgi sahibi olurlar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Kültürün bir parçası olan değer, inanç ve normlar hakkında farkındalık kazanır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Farklı kültürlerden bireylerle ilişki kurabilir ve onların kültür ve kimliklerine saygılı olma farkındalığı ile hareket eder.
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş -
2) Kültür Nedir? Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74
3) Maddi kültür-maddi olmayan kültür bileşenleri Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74
4) Cultural Universals Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74
5) Kültürel Evrenseller Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74
6) Etnosentrizm ve Kültürel Görelilik Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74
7) Kültür Şoku Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74
8) ARA SINAVLAR Ders notları
9) Kültürün Öğeleri Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74
10) Alt Kültür-Kültürel Değişim Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74
11) Üst Kültür-Alt Kültür-Popüler Kültür Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74
12) Popüler Kültür Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74 Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Chapter 3 page 50-74
13) Popüler Kültür Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74
14) Kültür Kuramları Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011 Bölüm 3 sayfa 50-74
15) Konu Tekrarları Ders notları
16) FİNAL SINAVLARI Ders Notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Concepts Of Culture- art, politics, and society –ed.by Adam Muller- University of Calgary Press, 2005
Culture and Society- David Oswell- Sage Publications-2006
Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011
Diğer Kaynaklar: Concepts Of Culture- art, politics, and society –ed.by Adam Muller- University of Calgary Press, 2005
Culture and Society- David Oswell- Sage Publications-2006
Introduction to Sociology- 10th edition - Henry Tischler- Cengage Learning- 2011

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Okuma
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 50
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 62