ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: 1411002009
Ders İsmi: Management Information Systems
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Department Elective
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Elif TARAKÇI
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin temel amacı, Yönetim Bilgi Sistemlerini tanıtmak ve bilgi sistemlerinin birçok organizasyonel fonksiyon üzerindeki rolunü açıklamaktır. Bu ders, bilgi sistemlerinin kullanımı, tasarımı ve değerlendirilmesi hakkında yönetimsel bir bakış açısı sağlayacaktır.
Dersin İçeriği: Bilgi sistemleri ve stratejileri. Bilgi sistemleri ile ilgili temel kavramlar. Organizasyonlarda bilgi sistemleri. Karar verme ve karar destek sistemleri. Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve kurulması. Bilgi sistemlerinin güvenliği ve kontrolü. Elektronik iş / Elektronik ticaret. Bilgi sistemlerinin stratejik kullanımı (Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, İşletme Kaynakları Planlaması vb.) Bilgi teknolojilerinin sosyal boyutu - organizasyonlar ve toplum üzerine etkileri. Yönetim Bilgi Sistemi uygulamaları.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Öğrenci donanım, yazılım, işletim sistemi ve işletim ortamı gibi bilgisayar sistemlerini oluşturan ana unsurları belirleyebilir.
2) Öğrenci bilgisayar bazlı bilgi sistemlerini işletmeci perspektifinden değerlendirir, seçer ve kullanır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Öğrenci bilgi sistemleri kavramlarını organizasyon operasyonlarında ve işletmesinde kullanabilir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Öğrenci tablo oluşturma, veri tabanı oluşturma ve web hizmeti geliştirme gibi yönetim bilgi sistemi uygulamalarını tasarlayıp geliştirebilir.
2) Öğrenci yönetim ve işlem uygulamalarına yardımcı olmak üzere büyük ölçekli bilgisayar uygulamalarını kullanabilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Öğrenci bütün hedefleri bireysel ya da takım olarak başarabilir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bilgi Sistemi ve Organizasyonu Ders Notları
2) Sistem geliştirme süreçlerinde kullanıcı rolü Ders Notları
3) istem sunumu için modeller;: Matematik, grafik ve hiyerarşik modeller (organizasyon şeması, ağaç yapıları) Ders Notları
4) Bilgi Akışı – Süreç Akışı- Yöntem ve Sezgiseller – Bilgi mimarisi Ders Notları
5) Sistem Sunumu Uygulaması Vaka Çalışmaları Ders Notları
6) Sistem, Bilgi ve Karar teorisi Ders Notları
7) Sistem, Bilgi ve karar teorisi Ders Notları
8) Ara Sınav Ders Notları
9) Bilgi Destek Sistemleri Ders Notları 2
10) Bilgi Destek Sistemleri Ders Notları 2
11) Kelime işleme – E-mail – Uzaktan konferans değerlendirme ve grafik Ders Notları 2
12) Kelime işleme – E-mail – Uzaktan konferans değerlendirme ve grafik Ders Notları 2
13) Sistem ve Seçim – Maliyet Faydası – Merkezi – Merkezileştirilmemiş dağıtım mekanizmaları Ders Notları 2
14) Bilgi Sistemleri Geliştirme ve Bakımı, Sistem Analizi ve dizaynı – Sistem geliştirme- ürün çevrimi – limitler – son kullanıcı düzenleme Ders Notları 2
15) Final Sınavı Ders Notları 1-2

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders Notları/Lecture Notes
Diğer Kaynaklar: Laudon, K. C. ve Laudon, J.P., (2006), Management Information Systems Managing The Digital Firm, Prentice Hall, New Jersey. ISBN 0-13-157984-3.
Haag, S. ve Cummings, M. (2008), Management Information System for the Information Age, McGraw-Hill, Irwin, Boston. ISBN 978-0-07-128796-8.
Managing information systems : strategy and organisation / David Boddy, Albert Boonstra, Graham Kennedy

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 40
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 3 48
Ödevler 5 15 75
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 221