ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: 1411411007
Ders İsmi: Supply Chain Management and Logistics
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Elif TARAKÇI
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı endüstriyel operasyonların ve hizmetlerin başarılı şekilde yönetilebilmesi için lojistiğin katkısını anlatmaktır. Ayrıca lojistik yönetiminin faaliyet alanlarını ve ilişkili olduğu fonksiyonları anlatmak ve öğrencilerin lojistik alanında analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini artırmak diğer amaçlardır.
Dersin İçeriği: Lojistiğin Temelleri ve Önemi / Lojistik Organizasyonlar ve Stratejiler / Tedarik Zinciri Yönetimi / Tedarikçi Seçimi ve Dış Kaynak Kullanımı / Dağıtım Yönetimi / Taşımacılık Yönetimi ve Taşıma Modları / Lojistikte Yöneylem Araştırması / Lojistik Ağların Planlanması / Araç Rotalama Problemi / Depo Yönetimi / Lojistik Bilgi Sistemleri Farklı sektörlere ait Lojistik Problemler / Uluslararası Lojistik / Lojistikte Yeni Trendler

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Öğrenci lojistik kaynakları etkin kullanarak tedarik zinciri içerisinde taşıma ve depolama ana faaliyetleri başta olmak üzere diğer alt faaliyetleri yönetmeye ve verimli çalışan sistemlerin kurulmasına yönelik bakış açısı kazanır.
2) Öğrenci, tedarik zinciri yönetimi ve mühendislik alanlarında tek disiplinli veya çok disiplinli takımlarda görev alabilir hale gelir.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Öğrenci insan, makine, malzeme ve ekipman, bilgi ve enerjiyi içeren entegre sistemleri analiz edebilme, tasarlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tedarik zinciri yönetimi, temel kavramlar ve prensipler DERS KİTABI
2) Tedarik zinciri süreçleri 1 DERS KİTABI
3) Tedarik zinciri süreçleri 2 DERS KİTABI
4) Tedarik Zinciri Stratejileri DERS KİTABI
5) Tedarik zinciri ve lojistik ağ tasarımı DERS KİTABI
6) Lojistik tesisleri yer seçimi ve atama modelleri DERS KİTABI
7) Tedarik zincirinde belirsizlik ve risk yönetimi DERS KİTABI
8) ARA SINAV DERS KİTABI
9) Taşımacılık Yönetimi ve Çevresel Etkileri DERS KİTABI
10) Taşımacılık Yönetimi ve Çevresel Etkileri DERS KİTABI
11) Taşımacılık Modları DERS KİTABI
12) Depo Yönetimi ve Depolama Ekipmanları DERS KİTABI
13) Depo Tasarımı DERS KİTABI
14) Lojistik Bilişim Sistemleri DERS KİTABI
15) Lojistik Bilişim Sistemleri DERS KİTABI
16) FİNAL DERS KİTABI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Sunil Chopra, Peter Meindl, "Supply Chain Management",Prentice Hall, 2010, ISBN-10: 0136080405
Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker, “The Handbook of Logistics and Distribution Management”, Kogan Page, 2010.
İntroduction to operations and supply chain management / Cecil C. Bozarth, Robert B. Handfield
Diğer Kaynaklar: Sunil Chopra, Peter Meindl, "Supply Chain Management",Prentice Hall, 2010, ISBN-10: 0136080405
Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker, “The Handbook of Logistics and Distribution Management”, Kogan Page, 2010.
İntroduction to operations and supply chain management / Cecil C. Bozarth, Robert B. Handfield

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

2

Program Kazanımları
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi. 5
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 5
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi. 5
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Problem Çözme
Proje Hazırlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Bireysel Proje

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Proje 1 3 3
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 134