ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: 5010121001
Ders İsmi: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Erkan KOLAT
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Zeynep Nur SAYGIN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders kapsamında öğrencilerin Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve Türkiye Devleti’nin teşekkülünün tarihsel gelişimini; Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek; Türkiye ve Atatürk inkılâpları, ilkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde Atatürk inkılâpları, ilkeleri ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda ulusal hedefler etrafında birleştirmek; Türk gençliğini Atatürkçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: Türk İnkılabı (Yeni Türk Devletinde Modernleşme Hareketleri), Siyasal İnkılaplar, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı ve Cumhuriyet Kavramı, Hilafetin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Toplumsal ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar, Kıyafet Düzenlemesi, Şapka Kanunu, Soyadı Kanunu, Tarikatların Kaldırılması, Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması, Takvim, Saat, Ölçü Sistemindeki Değişiklikler, Kadın Hakları ve Gelişimi, Hukuk Alanında Yapılan İnkılap, Medeni Kanunun Kabulü, Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları, Kültür ve Eğitim Alanındaki İnkılaplar, Harf, Dil ve Tarih İnkılabı, Eğitim İnkılabı ve Önemi, Eğitimde Uygulanması Gereken İlkeler, İktisadi Alanda Yapılan İnkılaplar, Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde İktisat Hedefleri, İzmir İktisat Kongresi, Karma Ekonomi Projesi, 1923 -1929 Arası Göreli Liberalizm, 1929-1939 Arası Devletçilik, Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Yeni Türkiye’nin Kurucu İlkeleri, Yükselen Savaş Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar, Bloklu Dünya ve Türkiye, Türkiye'de 1960 - 1980 Arası Siyasal ve Toplumsal Gelişmeler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Siyasî alanda yapılan inkılâplara parçalı ve bütüncül bakar
2) Çok partili rejim denemeleri ve sonuçlarını anlama ve değerlendirebilme becerisi kazanır
3) Hukuk alanında yapılan inkılâpların anlaşılması becerisini kazanır
4) Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar bilgisine ulaşabilme ve anlama becerisi kazanır
5) Atatürk dönemi (1923-1938) Türk dış politikası çalışmalarını birlikte anlayabilme ve bütüncül bakabilme becerisi kazanır
6) Türk İnkılâbı’nın temel ilkelerinden Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ilkelerinin farkındalığına varma ve yapılanların duygusuna anlayabilme zevkini kazanma
7) Lâiklik, Devletçilik, Halkçılık, İnkılâpçılık ilkelerinin farkındalığına varma ve yapılanların duygusuna anlayabilme zevkini kazanır
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yeniden Yapılanma Dönemi Armaoğlu, Fahir, "20. Yüzyıl Siyasi Tarihi", Kronik Yayınları, 30. baskı, 2022.
2) Yeni Türkiye’nin Oluşumu Armaoğlu, Fahir, "20. Yüzyıl Siyasi Tarihi", Kronik Yayınları, 30. baskı, 2022.
3) Atatürk Dönemi Türkiye Cumhuriyeti (1923-1938) Armaoğlu, Fahir, "20. Yüzyıl Siyasi Tarihi", Kronik Yayınları, 30. baskı, 2022.
4) Tek Parti Dönemi Ekonomik Politika (1923-1950) Armaoğlu, Fahir, "20. Yüzyıl Siyasi Tarihi", Kronik Yayınları, 30. baskı, 2022.
5) Atatürk İlkeleri Armaoğlu, Fahir, "20. Yüzyıl Siyasi Tarihi", Kronik Yayınları, 30. baskı, 2022.
6) Atatürk Dönemi Kültür Politikaları Armaoğlu, Fahir, "20. Yüzyıl Siyasi Tarihi", Kronik Yayınları, 30. baskı, 2022.
7) VİZE SINAVI
8) Dünden Bugüne Türkiye'de Eğitim Sistemi Armaoğlu, Fahir, "20. Yüzyıl Siyasi Tarihi", Kronik Yayınları, 30. baskı, 2022.
9) 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası Armaoğlu, Fahir, "20. Yüzyıl Siyasi Tarihi", Kronik Yayınları, 30. baskı, 2022.
10) Çok Partili Dönemin Ekonomi Politikaları (1950-2010) Armaoğlu, Fahir, "20. Yüzyıl Siyasi Tarihi", Kronik Yayınları, 30. baskı, 2022.
11) 1945 Sonrası Türk Dış Politikası Armaoğlu, Fahir, "20. Yüzyıl Siyasi Tarihi", Kronik Yayınları, 30. baskı, 2022.
12) 1960-1980 Dönemi Türk Dış Politikası Armaoğlu, Fahir, "20. Yüzyıl Siyasi Tarihi", Kronik Yayınları, 30. baskı, 2022.
13) Darbeler Kıskacında Türk Siyasi Hayatı (1960-2002) Armaoğlu, Fahir, "20. Yüzyıl Siyasi Tarihi", Kronik Yayınları, 30. baskı, 2022.
14) FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Armaoğlu, Fahir. 20. yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara, 1991
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C. I-II, ATAM, Ankara 2012.
Gencer, Ali İhsan - Sabahattin Özel, Türk İnkılap Tarihi, İstanbul 2008
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, ed. Cezmi Eraslan, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. Notları
Diğer Kaynaklar: Barut, M. (2008). Türk Devrimi ve Atatürk İlkeleri. İstanbul: DER Yayınları. Zürcher, E. J. (2004). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi. İletişim Yayınları, İstanbul. Eroğlu, H. (1982). Türk İnkılap Tarihi. İstanbul.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

Program Kazanımları
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi. 5
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Ders
Okuma
Problem Çözme
Soru cevap/ Tartışma
Sosyal Faaliyet
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Uygulama
Gözlem
Raporlama
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 32
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 32
Ara Sınavlar 16 32
Final 16 32
Toplam İş Yükü 128