TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO008
Ders İsmi: Mesleki Sorumluluk ve Etik
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı meslek etiğinin ve genel olarak sağlık etiğinin anlam ve öneminin ve sağlık çalışanının uygulamalarında nasıl bir yere sahip olduğunun anlaşılmasıdır.
Dersin İçeriği: Etiğin tanımı; temel ilkeleri; uluslararası kuruluşların etik kurallar konusundaki görevleri; aydınlatılmış onamın önemi ve gerekliliği; sağlıkta adalet, ayrımcılık, gizlilik, mahremiyet gibi kavramların önemi ve etik açısından değeri; dezavantajlı gruplar için etik bilgisi; hasta haklarının bilgisi ve önemi; sağlık çalışanı olarak mesleki hakların bilinmesi ve yasal sorumlulukların farkındalığı; sağlıkta gruplar halinde çalışmanın etik yöntemleri; klinik uygulamalar içinde sıkça karşılaşılan etik sorunların tayini ve bu sorunların çözümüne yönelik iyi etik uygulamaların analizi; araştırma yapmak için izlenmesi gereken etik kurallar ve etik kurullar hakkında bilgilendirme.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Etiğin ne olduğunu tanımlar, biyoetikteki temel kavramları bilir.
2) Uluslararası kuruluşlar hakkında bilgi sahibidir. Bu kuruluşların uluslararası etiğe katkıları hakkında fikri vardır.
3) Sağlık uygulamaları yapılmadan önce hasta rızası alınmasının genel çerçevelerini iyi bilir.
4) Sağlıkta bireylere adaletli davranmanın, ayrımcılık uygulamamanın önemini kavrar. Her hastanın gizlilik ve mahremetini önemsemeyi öğrenir.
5) Hizmet vereceği hastanın haklarını bilir, hasta haklarını nerelerde ihlal edebileceğini öğrenir. Klinikte buna uygun davranma becerisi geliştirmeye çalışır.
6) Malpraktisin tanımını yapar. Hangi durumlarda malpraktis oluşabileceğini ve bunu nasıl önleyebileceğini bilir.
7) Sağlık çalışanlarının multi, inter ve intradisipliner olarak nasıl çalışabileceğini öğrenir.
8) Uygulamada sık karşılaşılan etik sorunları bilir ve örnek vakalarla etik sorunları çözme konusunda bilgi sahibidir.
9) Bilimsel araştırma etiğini bilir, araştırmalar için gerekli etik kurul kararları hakkında bilgi sahibidir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Sağlık çalışanı olarak mesleki hak ve sorumluluklarını bilir, hak ve sorumlulukları çerçevesinde uygulamalarını düzenlemeye çalışır.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Oryantasyon Haftası
2) Etiğe Giriş, Biyoetikte Temel İlkeler
3) Uluslararası Kuruluş ve Sağlıkta Etik
4) Özerkliğe Saygı ve Aydınlatılmış Onam
5) Sağlıkta Adaletin Gözetilmesi ve Ayrımcılık Kavramı
6) Sağlıkta Gizlilik, Mahremiyet ve Sır Saklama Kavramları
7) Çocuk, Yaşlı ve Engelli Sağlığında Etik
8) Ara Sınavlar
9) Hasta Hakları
10) Malpraktis Kavramı
11) Sağlık Çalışanının Mesleki Hakları ve Yasal Sorumlulukları
12) Sağlıkta Multi, İnter ve İntradisipliner Çalışma ve Etik
13) Uygulamada Karşılaşılan Etik Sorunlar
14) Meslek Etiğinde Örnek Vaka Analizleri
15) Araştırma ve Yayın Etiği, Etik Kurullar
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Güncel literatür taraması / Recent literature.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

8

9

10

7

Program Kazanımları
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. 3
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. 3
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. 3
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. 3
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. 3
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 3