TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: TGT204
Ders İsmi: Tıbbi Görüntüleme III
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
4 0 4 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Naile DÖLEK
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Bahattin ÖZKUL
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi cihazları ve görüntülemeleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu bilgi ve becerileri mesleki hayatta uygulama kabiliyeti kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: Vücudun değişik anatomik bölgelerine yönelik Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi ile inceleme yöntemleri hakkında bilgilendirmeyi içermektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Manyetik Rezonans Görüntülemenin temel fiziği hakkında bilgi sahibi olurlar.
2) Ultrasonografinin fiziği hakkında bilgi sahibi olurlar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Manyetik Rezonans Görüntülemede kullanılan sekanslarla ilgili bilgi sahibi olup, günlük pratikte bunları uygulamayı bilirler.
2) Bilgisayarlı Tomografi ile görüntülemenin fiziği hakkında bilgi sahibi olurlar ve çekim protokollerini günlük pratikte uygulayabilirler.
3) Gerek MR gerek BT incelemeleri olsun her iki görüntüleme modalitesinde çekim tekniğine bağlı oluşabilecek artefaktları engellemek açısından hastaya uygun pozisyon ve ortamı sağlamayı öğrenirler.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Hastanın çekim odasına girdiği andan itibaren hastayı rahatlatıcı ve hastaya güven verici bir ortamın oluşturulmasını sağlarlar.
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Toraksa yönelik sonografik inceleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
2) Abdomen ve pelvise yönelik sonografik inceleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
3) Yüzeyel dokuların sonografik inceleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Manyetik Rezonans Cihazı ve Çalışma Prensibi
2) Kranium ve Boyun Bölgesinin Manyetik Rezonansla Görüntülenmesi
3) Toraks, Üst ve Alt Abdomen Bölgelerinin Manyetik Rezonansla Görüntülenmesi
4) Vertebra, Üst ve Alt Ekstremitelerin Manyetik Rezonansla Görüntülenmesi
5) MRI ile Anjiyo Görüntüleme ve İleri MRI Görüntüleme
6) Bilgisayarlı Tomografi Cihazı ve Çalışma Prensibi
7) Baş, Boyun ve Vertebranın BT ile Görüntülenmesi
8) Ara Sınavlar
9) Toraks, Abdomen ve Ekstremitelerin BT ile Görüntülenmesi
10) İleri BT Görüntüleme Yöntemleri
11) Dexa Cihazı, Çalışma Prensipleri ve Dexa ile Tarama Yöntemleri
12) Ultrasonografi Cihazı ve Ultrasonografide Temel Fizik
13) Boyun ve Yüzeyel Doku Ultrasonografisi
14) Abdomen, Toraks ve Pelvis Ultrasonografisi
15) Ultrasonografide Artefarktlar, Kullanılan Prob Çeşitleri ve Kontrastlı Ultrasonografik İnceleme
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

6

2

3

4

5

7

8

9

Program Kazanımları
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. 5
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. 5
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. 5
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. 5
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. 4
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 5