TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ATA101
Ders İsmi: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Samet BALTA
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Samet BALTA
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders kapsamında öğrencilerin Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve Türkiye Devleti’nin teşekkülünün tarihsel gelişimini; Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek; Türkiye ve Atatürk inkılâpları, ilkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde Atatürk inkılâpları, ilkeleri ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda ulusal hedefler etrafında birleştirmek; Türk gençliğini Atatürkçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: "İnkılap kavramı, Türk İnkılabına yol açan etkenler ve Osmanlı İmparatorluğunun çöküş sebepleri, Osmanlı İmparatorluğunu kurtarma çabaları, Fikir Akımları, Birinci Dünya Savaşı, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçişi ve Kongreler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, Kurtuluş Savaşı, Dış politika, Mudanya Ateşkesi,
Lozan Konferansı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu"

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) İnkılâbın tanımı ve Türk İnkılâbı’nı hazırlayan nedenleri anlayabilme bilgisini kazanır
2) Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çalışmalarını birlikte anlayabilme becerisi kazanır
3) Trablusgarp, I. ve II. Balkan Savaşlarına bütüncül bakabilme yeteneği kazanır
4) I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışını düşünme duygusunu kazanır
5) Mondros Mütarekesi ve İzmir’in işgal edilmesini anlama ve düşünme kabiliyetini kazanır
6) Mustafa Kemal Paşa’nın Samsuna çıkışı ve Millî Mücadele’nin başlamasının yarattığı gücü anlama bütüncül bakabilme yeteneği kazanır
7) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ve yeni Türk Devleti’nin kurulmasının farkındalığına varma ve yapılanların duygusuna ulaşabilme zevkini kazanır
8) Millî Mücadele’nin cepheleri ve Doğu ve Güney cephesinde Ermeniler ve Fransızlarla savaşların bilgisine ulaşabilme ve anlama kabiliyetini kazanır
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemi ve Yenileşme Çabaları
2) Tanzimat’tan Meşrutiyet’e Osmanlı Devleti (1839-1876)
3) Savaş, Siyaset, Meşrutiyet ve II. Abdülhamid
4) II. Meşrutiyet Dönemi
5) Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti
6) Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye
7) Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ermeni Meselesi
8) ARA SINAVI
9) Türk Milletinin Uluslararası Camia ile İmtihanı: Mondros Mütarekesi ve Uygulaması
10) Milli Teşkilatlanma ve Kongreler
11) I. TBMM’nin Yapısı ve Çalışmaları
12) Milli Mücadele’de Savaşlar ve Anlaşmalar
13) Osmanlı’nın Son Döneminden Cumhuriyete Ekonomi
14) Lozan Antlaşması ve Türkiye Sınırları
15) II. TBMM’nin Oluşumu ve Cumhuriyetin İlanı
16) FINAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Armaoğlu, Fahir. 20. yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara, 1991
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C. I-II, ATAM, Ankara 2012.
Gencer, Ali İhsan - Sabahattin Özel, Türk İnkılap Tarihi, İstanbul 2008
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, ed. Cezmi Eraslan, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. Notları
Diğer Kaynaklar: Barut, M. (2008). Türk Devrimi ve Atatürk İlkeleri. İstanbul: DER Yayınları. Zürcher, E. J. (2004). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi. İletişim Yayınları, İstanbul. Eroğlu, H. (1982). Türk İnkılap Tarihi. İstanbul.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Kazanımları
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.