AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO013
Ders İsmi: Antiseptikler
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dersin amacı; anlatılan tüm ilaç gruplarının temel özellikleri, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, sentezleri ve biyotransformasyonları hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasıdır.
Dersin İçeriği: Antiseptikler, Dezenfektanlar ve Farklı Enfeksiyonlarda Kullanılan İlaçlar dersinde tedavide kullanımı olan harici antiseptik bileşikler; fenoller, aminoakridinler ve 8-hidroksikinolinler, azotlu bileşikler (biguanid ve amidinler), organik ağır metal bileşikleri (civa, gümüş, arsenik, antimon ve bizmut bileşikleri), kuaterner amonyum bileşikleri, oksidan bileşikler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Antiseptik ilaçları tanır.
2) Antiseptikleri kategorize edebilir.
3) Sistemsel bazda antiseptik kullanımlarına hakimdir.
4) Endoparazit ve ektoparazitler için kullanılan antiseptiklerin farklarına hakimdir.
5) Antisepside kullanılan ajanları tanır.
6) Cerrahi girişim sonrası kullanılan antiseptikleri bilir.
7) Antiseptiklerin uygulanma yollarına hakimdir.
8) Antimikrobial spektrumuna dair fikir sahbidir.
9) Antiseptiklerin kimyasal yapılarına göre kullanım alanlarını tanır.
10) Antiseptiklerin kontraendikasyonları ve yan etkilerine dair fikir sahibidir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) ANTİSEPTİKLERE GİRİŞ
2) ANTİSEPTİKLER
3) ANTİSEPTİK-DEZENFEKTAN FARKLARI
4) ANTİHELMENTİKLER
5) ANTİHELMENTİKLER
6) ANTİPROTOZOALAR
7) Ara Sınav I
8) ANTİAMİBİKLER
9) ANTİAMİBİKLER
10) LEİSHMANİA TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
11) Ara Sınav II
12) LEİSHMANİA TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
13) EKTOPARAZİTLERE KARŞI KULLANILAN İLAÇLAR-I
14) EKTOPARAZİTLERE KARŞI KULLANILAN İLAÇLAR-II
15) AMİNOASİT – POLİPEPTİD ANTİBİYOTİKLER
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Farmasötik Kimya Kitabı Hacettepe Yayınları

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı