AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO003
Ders İsmi: Halk Sağlığı
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Tümer ULUS
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencinin toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde “halk sağlığı disiplini”nin önemini kavraması; öğrencinin kendi çalışma alanında halk sağlığı görüşünü kullanabilmeyi ve değerlendirebilmeyi öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Bu ders, halk sağlığı disiplinin tanıtımı, Türkiye ve Dünya'nın halk sağlığı parametreleri üzerinden gösterdikleri ve temel halk sağlığı konularını içermektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Halk Sağlığı disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
2) Temel Halk Sağlığı göstergelerini açıklar.
3) Sağlığın üzerinde etkisi olan faktörleri ve etkilerini söyler.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Hizmet sunulan toplumun yapısal özelliklerini, sosyokültürel özellikleri ve değer yargılarını bilir ve profesyonel davranışlarını buna göre belirler.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Türkiye'de uygulanan sağlık politikaları ve sağlık örgütlenmesini tartışır.
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Halk Sağlığına Giriş
2) Türkiye' de Sağlık Hizmetleri
3) Epidemiyoloji
4) Anne ve Çocuk Sağlığı
5) Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri
6) Aile Planlaması
7) Sağlık Yönetimi
8) Ara Sınavlar
9) Bağışıklanma
10) Bulaşıcı Hastalıklar
11) Bulaşıcı Hastalıklar
12) İş ve İşçi Sağlığı
13) Halk Sağlığı ve Çevre
14) Sağlık eğitimi ve iletişimi
15) Sağlığı Geliştirme, Herkes İçin Sağlık Hedefleri, Yaşlı Sağlığı
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: 1. Temel Halk Sağlığı ISBN 9786052396148 Basım Yılı 2017 Yazar(lar):Muhsin Akbaba, Hakan Demirhindi, Necdet Aytaç, B. Elçin Yoldaşcan, Ferdi Tanır,Ertan Kara, Ersin Nazlıcan Editör(ler):Muhsin Akbaba, Hakan Demirhindi
2. Halk Sağlığı Hemşireliği Yayım Tarihi3/2020 EditörProf. Dr. Behice Erci Yazar-YayıneviNobel Tıp Kitabevleri ISBN9786058392892
3. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi e-ISSN 1304-1088 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Halk Sağlığı Uzmanları Derneği | http://dergipark.gov.tr/tjph
4. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi e-ISSN 2667-8047 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği | http://halkhemder.org.tr/dergi/21.pdf
5. https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services
6. Joint WHO Regional Office for Europe and International Association of National Public Health Institutes technical seminar: establishing national public health institutes through mergers – what does it take? (2018) https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/383303/nat-health-institutes-eng.pdf

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
3) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5) Mezunlar öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
6) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
7) Mezunlar sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
8) Mezunlar ağız diş sağlığı uygulamaları bilgilerine sahiptir, diş hekimi ile eş güdümlü uygulamalar yapar. Çalıştığı klinik ortamda sterilizasyon ve dezenfeksiyon esaslarına uygun davranır.
9) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
10) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.
11) Mezunlar bir yabancı dili kullanarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve meslektaşları ile tartışabilir.
12) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilir.
13) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
14) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunabilir.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
3) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5) Mezunlar öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
6) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
7) Mezunlar sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
8) Mezunlar ağız diş sağlığı uygulamaları bilgilerine sahiptir, diş hekimi ile eş güdümlü uygulamalar yapar. Çalıştığı klinik ortamda sterilizasyon ve dezenfeksiyon esaslarına uygun davranır.
9) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
10) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.
11) Mezunlar bir yabancı dili kullanarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve meslektaşları ile tartışabilir.
12) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilir.
13) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
14) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunabilir.