TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: TGT103
Ders İsmi: Radyolojik Görüntülemede Fizik
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Naile DÖLEK
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Aslı ARSLAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; radyolojik görüntülemenin temelinde bulunan fizik prensiplerin öğrencilere öğretilmesidir.
Dersin İçeriği: Radyasyon fiziğine giriş; Atom; Radyasyonun tarihçesi, uyarılma ve iyonlaşma; Nükleer enerji bilgisi; Radyoaktivite kavramları; Yarılanma süreleri; Elektromagnetik dalgalar; Rasyasyonda parçalanma prensipleri; Radyasyonda doz; Gama kameralar ve PET BT ile PET MR.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Radyasyon tanımı yapabilir. Fizikle ilişkisini kurabilir.
2) Radyasyonun bilimde ne zaman ve nasıl kullanıldığı bilir. Radyasyonun temel kavramlarından uyarılma ve iyonize olma ile ilgili bilgi sahibidir.
3) Nükleer enerji bilgisine sahiptir, enerji seviyelerini ve bağlanma enerjileri hakkında bilgi sahibidir.
4) Radyoaktiviteyi tanımlar, radyoaktif maddeler hakkında bilgi sahibidir. Radyoaktif bozunma ve radyoaktif serileri tanımlar.
5) Radyasyon ve yapay radyasyon farkını bilir. Yarılanma süresi kavramını anlatır.
6) Elektromanyetik dalgalar ve iyonize radyasyon bilgisine sahiptir.
7) Alfa, Beta ve Gama bozunmalarıyla birlikte radyoaktif parçalanma prensipleri hakkında bilgi sahibidir.
8) Radyasyon doz birimleri, doz tayininde kullanılan yöntem ve cihaz bilgisine sahiptir. Geiger probu ve gama kameralar hakkında giriş düzeyde bilgisi vardır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin Tanıtımı- Radyasyon Fiziğine Giriş
2) Atom ve Atomun Yapısı
3) Radyasyon Fiziğinin Tarihçesi, Uyarılma, İyonlaşma Kavramları
4) Nükleer Enerji Seviyeleri, Nükleer Bağlanma Enerjileri
5) Radyoaktivite ve Radyoaktiflik Kavramları
6) Radyoaktif Bozunma ve Radyoaktif Seriler
7) Radyasyon, Yapay Radyasyon ve Yarılanma Süreleri
8) Ara Sınavlar
9) Elektromanyetik Dalgalar
10) İyonize Radyasyon
11) Alfa, Beta ve Gama Bozunumları
12) Radyoaktif Parçalanma Prensipleri, Parçalanma Formülü ve Bozunma Sabiti
13) Radyasyon Doz Birimleri, Doz Kalibratörleri, Radyasyon Dedektörleri
14) Alan Monitörü, Geiger Müller Probu
15) Gama Kameraya Giriş, PET BT ve PET MR
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Kazanımları
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. 5
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. 5
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. 5
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. 5
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. 5
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 5