AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: TRD102
Ders İsmi: Türk Dili II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Şengül ÖZGÜL
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Şengül ÖZGÜL
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize ana dili sevgisini ve bilincini kazandırmak. Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek, yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmek. Bilgilendirici ve kurgusal metinlerde konuyu, konuya bakış açısını ve ana düşünceyi anlamayı sağlamak, Türkçenin anlatım olanaklarını kavramalarını, bilgilendirici ve kurgusal metinleri anlama, yorumlama ve uygulama becerilerini geliştirmek, resmi yazışma ve bilimsel araştırma yazım kurallarını ve uygulamalarını öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Türk Dili 2 dersi, öğrencinin hem edebi hem akademik konularda başarılı yazılı ve sözlü uygulamalar yapabilmesini sağlamak için gerekli olan konuları içerir.. Yazılı anlatım kuralları, yazı türleri, anlatım şekilleri, yazılı anlatım becerisini geliştirmek amacıyla yazılı anlatım uygulamaları, yazılı ve sözlü anlatımda başarı için yazılı metinler üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım kuralları ve türleri hakkında bilgi verilerek anlatım çalışmaları ve uygulamaları yapılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Paragraf kavramını fark eder. Bir paragrafın nasıl teşekkül ettiğini bilir. Paragrafta yapıyı oluşturan unsurları kavrar.
2) Anlatım bozukluklarını tespit edebilme, Anlatım bozukluğunun türünü tespit edebilme, Anlatım bozukluklarını düzeltebilme
3) Akademik yazmanın tanımını kavrar. Akademik yazmanın özelliklerini kavrar. Akademik yazarlık özelliklerini kavrar. Akademik yazma aşamalarını tanır. Akademik metin türlerini kavrar. Akademik yazı ile gündelik yazılar arasındaki farkı bilir.
4) Yazılı anlatım hakkında bilgi edinir, Neden ve nasıl yazdığımız hakkında bilgi sahibi olur Yazılı anlatımda metni oluşturan iskeleti örneklerle öğrenir
5) Klasik edebiyatın ve tekke edebiyatının ne anlama geldiğini öğrenir.  Klasik şairlerden ve tekke şairlerinden örnek şiirlerle bu şairlerin dili hakkında bilgi sahibi olur.  Klasik şiirin ve tekke şiirinin Türkiye Türkçesine nasıl aktarılacağını örnek nesre çevirilerle görür.  Klasik şairleri ve tekke şairlerinin hangi konularda şiir ve eser yazdığını kavrar.
6) Şiirin ve özellikle modern şiir anlayışının ne olduğu, hangi zeminler üzerinde inşa edildiğini kavrar. Şiirin ve özellikle modern şiir anlayışının ne olduğu, hangi zeminler üzerinde inşa edildiğini kavrar.
7) Modern düşünce ve modern edebiyatın hangi zeminler üzerinde inşa edildiği ve aralarındaki ilişki kavranır. Roman türünün Avrupa’da hangi felsefi ve sosyolojik şartlarda ortaya çıktığı, Türk edebiyatında nasıl geliştiği hakkında bilgi sahibi olunur. Öykü türünün genel özellikleri, roman türü ile arasındaki farklar ve Türk edebiyatında öykü türünün ortaya çıkışıgelişimi hakkında bilgi edinilir.
8) Modern anlatım türlerinden düşünce ağırlıklı yazılar hakkında bilgi edinir. Düşünce yazıları çeşitlerini kavrar Mektup, anı, günlük ve gezi türü yazısı yazabilir. Eleştiri yapmanın ölçülerini öğrenir.
9) Resmî yazı kavramını tanır. Resmî yazı çeşitlerini bilir. Dilekçe türünün özelliklerini kavrar. Dilekçe çeşitlerini bilir Rapor türünün özelliklerini kavrar. Rapor yazım kurallarını bilir. Konuşma kavramını tanımlar. Konuşmaya ilişkin temel kavramları kavrar. Sesin oluşmasında görev alan organları bilir. Ünlü ve ünsüz ayrımının nedeni kavrar. Türkçenin vugu özelliklerini belirler.
10) Konuşma kavramını açıklar. Dil söz ayrımını kavrar. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farkı kavrar. Konuşmanın temel ögelerini ayırt eder. Konuşmanın özelliklerini kavrar. Doğru ve güzel konuşmanın yeri ve önemini fark eder.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Anlatım bozukluklarını tespit edebilme, Anlatım bozukluğunun türünü tespit edebilme, Anlatım bozukluklarını düzeltebilme
2) Okuma ediminin bileşenlerinin neler olduğunu fark eder. Okuma amaçları ile okuma süreci arasındaki ilişkiyi kavrar. Okuma biçemlerinin neler olduğunu kavrar. Okuma stratejilerini kavrar. Akıcı bir okurun özelliklerini kavrar
3) İyi bir kompozisyon yazmak için izlenmesi gereken yolları örnek metinlerle öğrenir Paragraf oluşturmayı öğrenir Yazdıktan sonra yapılması gerekenleri öğrenir
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Düşünceyi geliştirme yollarının bir metinden neden kullanıldığını kavrar. Düşünceyi geliştirme yolları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder. Tanımlamanın ne olduğunu kavrar. Örnek vermenin metne kattığı anlamı fark eder. Bir metindeki karşılaştırma ifadelerini seçer. Tanık göstermenin bir metinde hangi amaçla kullanıldığını kavrar. Benzetmenin ne olduğunu bilir. Sayısal verilerin bir metne kattığı anlamı ayırt eder.
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Anlam ve Anlambilimi İlgili Okumalar
2)
2) Paragraf oluşturma ve düşünceyi geliştirme yolları İlgili Okumalar
3) Anlatım Bozuklukları
4) Akademik Yazma ve Akademik Yazı Özellikleri
5) Resmi Yazışmalar
6) Düşünce Yazıları I
7) Düşünce Yazıları II
8) Okuma ve Anlamanın Doğası
9) Yazılı Anlatım
10) Yazılı Anlatım Türleri 1:Klasik Edebiyat
11) Yazılı Anlatım Türleri 2: Şiir
12) Yazılı Anlatım Türleri 3: Modern Edebi Türler
13) Sözlü Anlatım
14) Sözlü Anlatım (Konuşma) Türleri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders hocasının kendi ders notları
Diğer Kaynaklar: 1. Üniversiteler İçin Türk Dili-( Muharrem Ergin)
2. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Analtım- (Doç.Dr. Aziz Kılınç)
3. Sözcük Türleri - (Doğan Aksan)
4. Kültür ve Dil- (Mehmet Kaplan)

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

4

5

7

9

10

11

12

13

14

2

3

6

8

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı